Productief recreatie landschap

Productief recreatie landschap
 • Productief recreatie landschap

  luchtfoto perceel

 • Productief recreatie landschap

  Zicht op bestaande eikenlaan

 • Productief recreatie landschap

  Het weiland tussen Vecht en Scheendijk

 • Productief recreatie landschap

  Bestaande watergangen

Recreatie landschap rond extensieve landbouw

Ontwerp 2018
Realisatie 2018 – …
Locatie Tussen de Vecht en de Loosdrechtse Plassen
Oppervlak 30 ha.
Thema’s extensieve landbouw, voedselproductie, vechtlandschap, open weide landschap, natuurontwikkeling, recreatie

In dit project wordt een gebied van 30 hectare bij Breukelen ingericht om op een voor mens en milieu duurzame manier voedsel te produceren. De ontwerpprincipes van permacultuur worden toegepast om een zo integraal en efficiënt mogelijk landbouwsysteem te ontwikkelen. Om tot een stabiel systeem te komen worden zowel functies als productie zo divers mogelijk. Denk hierbij aan gereguleerde begrazing door koeien, varkens onder een plantage van vrucht- / noot of hout producerende bomen, boomgaarden gecombineerd met geiten, schapen of konijnen, groente- en fruitteelt, honing productie, een klein aantal ‘tiny houses’ voor verblijfsrecreatie, een boerderijwinkel en een boerderijterras. Maar ook aan natuurlijke (riet)oevers voor een grotere biodiversiteit en een gezond watersysteem, bloemenweiden en vaste planten voor bijen en andere bestuivende insecten, houtwallen en windsingels als vestigingsplaats voor ‘muizenplaagbestrijders’ zoals de bunzing en de hermelijn. Deze landschapselementen hebben, mits slim gekozen, ook weer vele welkome bijproducten zoals riet, bessen, noten, wilgentenen of biomassa.
Het ontwerp voor het hele gebied wordt in de eerste helft van 2018 gemaakt.

Wat is permacultuur?
Permacultuur is een ontwerpsysteem dat uitgaat van ecologische principes en natuurlijke kringlopen. Een landschap wordt zo ontworpen dat het de veerkracht heeft van een natuurlijk ecosysteem, waarbij zowel mens als natuur op een duurzame manier kunnen voortbestaan.
Permacultuur is bedacht vanwege de vele problemen en nadelen van monoculturen en intensieve landbouw. Ten eerste zijn monoculturen zeer gevoelig voor ziektes. Steeds vaker vindt (preventieve) massavernietiging van dieren en gewassen plaats.
Ten tweede is een groot probleem van de gangbare vormen van landbouw het te grote verbruik van energie in de vorm van fossiele brandstof. Voor elke calorie voedsel wordt op dit moment 10-100 calorieën aan fossiele brandstof verbruikt (permacultuurnederland.org). Dit productiesysteem is op lange termijn niet houdbaar. Het is een inefficiënte vorm van voedselproductie met veel reststromen.
Ten derde wordt op grote schaal gebruik gemaakt kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit heeft een ongezond leefmilieu voor mens en dier tot gevolg wat steeds zichtbaarder wordt door verontreiniging van grond- en oppervlaktewater en grote bijensterfte.
Permacultuur lost deze problemen op dor de wetten van de natuur toe te passen. Het doel is voorzien in alle menselijke behoeften en tegelijk natuur en landschap te herstellen. De basis wordt gevormd door de ecologische hoofdfactoren zon, water en wind. Daarnaast is de lokale toestand van bodem, water en reliëf bepalend voor het ontwerp. Tijdens het ontwerp wordt gekeken wat de natuurlijke behoeften van een plant of dier zijn en hoe deze elkaar kunnen versterken of helpen.